Wesem @ Youtube YouTube Wesem @ Facebook Facebook
WESEM
21 stycznia 2019

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego w trybie rozeznania rynku na usługę „opracowanie projektu ergonomicznej obudowy reflektora” w związku z realizacją projektu pn. „Reflektor główny uniwersalnego zastosowania o znacząco ulepszonych parametrach fotometrycznych charakteryzujący się niskim poborem energii oraz obniżoną masą konstrukcji”

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego w trybie rozeznania rynku na usługę „opracowanie projektu ergonomicznej obudowy reflektora” w związku z realizacją projektu pn. „Reflektor główny uniwersalnego zastosowania o znacząco ulepszonych parametrach fotometrycznych charakteryzujący się niskim poborem energii oraz obniżoną masą konstrukcji”, w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R w ramach I Osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr projektu POIR.01.02.00-0252/16 została wybrana oferta złożona przez:

Nazwa Wykonawcy: TRIADA DESIGN spółka cywilna Marek Liskiewicz, Stanisław Półtorak
Adres: ul. Smoleńsk 9, 31-108 Kraków
NIP: 6771009255

Informacja o wyniku postępowania ofertowego:

1_RR_2019.PDF