Wesem @ Youtube YouTube Wesem @ Facebook Facebook
WESEM

WESEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Ul. Grottgera 4, 32-020 Wieliczka
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
Wydział XII Gospodarczy pod nr KRS 0000693675,
NIP: 6830003798,
REGON: 003882963

Kontakt

tel. 0048 12 278 12 95
e-mail: biuro@wesem.pl

Treści on-line

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczanych informacji. Z tego względu odrzucone zostaną wszelkie roszczenia dotyczące szkód poniesionych w wyniku wykorzystania jakichkolwiek dostarczonych informacji, w tym niekompletnych lub niepoprawnych. Wszelkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Części stron lub kompletne publikacje zawierające wszystkie oferty i informacje mogą zostać rozszerzone, zmienione lub usunięte w całości lub w części przez autora bez odrębnego ogłoszenia.

Skierowania i połączenia

Autor nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści, do których skierowuje lub z którymi łączy niniejsza strona internetowa, chyba, że posiada pełną wiedzę o nielegalności powyższych i byłby w stanie uniemożliwić ich przeglądanie odwiedzającym jego strony internetowe. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody w wyniku wykorzystania przedstawionych informacji wyłączną odpowiedzialność ponosi autor odnośnych stron, a nie osoba, która zamieściła do nich łącznik.

Prawa autorskie

Zamiarem autora było niewykorzystywanie w publikacji jakichkolwiek materiałów objętych prawami autorskimi, a w przypadku, gdyby było to niemożliwe, wskazanie praw autorskich do danego obiektu. Prawa autorskie do jakiegokolwiek materiału będącego dziełem autora są zastrzeżone. Wszelkie powielanie lub używanie jakichkolwiek przedstawień graficznych, dźwięków lub tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest niedozwolone.

Skuteczność prawna wyłączenia z odpowiedzialności cywilnej

Niniejsze wyłączenie z odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część oferty internetowej, z której podano odsyłacz do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie są zgodne, utraciły zgodność, są częściowo niezgodne z obowiązującym stanem prawnym, to pozostałe części tego dokumentu pod względem zawartości i ważności pozostają nienaruszone.